Drug

NHỮNG ĐIỂM MỚI TT ĐĂNG KÝ VÀ LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

NHỮNG ĐIỂM MỚI TT ĐĂNG KÝ VÀ LƯU HÀNH THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC

15/09/2023

(LSVN) – Ngày 05/9/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư 08/2022/TT-BYT quy định về việc đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc với nhiều điểm mới. Đơn giản hoá thủ tục hành chính trong đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 1. Thứ nhất, quy định áp dụng công nghệ thông […]